შუალედური გამოცდების ცხრილი
I კურსი II, III, IV კურსი
ეკონომიკა ეკონომიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
ჟურნალისტიკა ჟურნალისტიკა
ენათა სკოლა ენათა სკოლა
ფინალური გამოცდების ცხრილი
I კურსი II, III, IV კურსი
ეკონომიკა ეკონომიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
ჟურნალისტიკა ჟურნალისტიკა
ენათა სკოლა ენათა სკოლა
აღდგენითი შუალედური გამოცდები მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის აღდგენითი ფინალური გამოცდების ცხრილი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის
აღდგენითი შუალედური გამოცდები პირველი კურსის სტუდენტებისთვის აღდგენითი ფინალური გამოცდების ცხრილი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის
დამატებითი გამოცდების ცხრილი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის
დამატებითი გამოცდების ცხრილი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის