დოქტორანტურის კოორდინატორი საერთაშორისო ურთიერთობებში