ეკონომიკისა და საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მიმართულებით. ამავე უნივერსიტეტში გაიარა მაგისტრატურა. დოქტორის ხარისხი მოიპოვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აზერ დილანჩიევი ასევე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობას ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. მისი ინტერესის სფეროებია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია, მაკროეკონომიკა და მეწარმეობა.

კითხულობს ლექციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ეკონომიკის საფუძვლებში.

ოფისი: A510
შიდა: 205
ელ-ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge