მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნაშრომები შემდეგ თემებზე (დასაშვებია როგორც ერთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის, ისე – რამდენიმე ქვეყნის შედარებითი ანალიზი რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ):
ეკონომიკა

ეკონომიკური რეფორმები, ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესის განვითარება კავკასიის რეგიონში

 • სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში;
 • ეროვნული ვალუტების გაუფასურება და ეკონომიკური გამოწვევები კავკასიის რეგიონში;
 • კავკასიის რეგიონის, როგორც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის სატრანზიტო დერეფნის პერსპექტივები;
 • მდგრადი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები და გამოწვევები კავკასიის რეგიონში;
 • უმუშევრობადა მუშახელის მოძრაობა კავკასიის რეგიონში.

პოლიტიკის მეცნიერება

პოლიტიკური ტრანსფორმაცია კავკასიაში: ტენდენციები, გამოწვევები და მიღწევები

 • პოლიტიკური სისტემა: საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მმართველობების განვითარების ტენდენციები;
 • პარტიული პოლიტიკა: პოლიტიკური პარტიების ბუნება და პარტიული სისტემები;
 • დემოკრატიზაცია და ავტორიტარიზმი: დემოკრატიზაციის გამოწვევები და ავტორიტარიზმის გაძლიერების ტენდენციები;
 • საარჩევნო სისტემები,ამომრჩევლის ქცევადა პოლიტიკური კომუნიკაცია;
 • პოლიტიკური კულტურა, პოლიტიკური მონაწილეობა, აქტივიზმი და სოციალური მოძრაობები;
 • ერი და ეთნოსი კავკასიაში: ეთნოსთაშორისი ურთიერთობები, ინტეგრაცია, ასიმილაცია, სეგრეგაცია.

საერთაშორისო ურთიერთობები

კავკასია: რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები

 • „გაყინული კონფლიქტები“ კავკასიის რეგიონში – გამოწვევები და გადაჭრის გზები;
 • ტერორიზმი, როგორც საფრთხე კავკასიის რეგიონული სტაბილურობისათვის;
 • კავკასია და ევროინტეგრაციის პროცესი;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი კავკასიაში;
 • პატარა ქვეყნის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში;საქართველოს სამეზობლოპოლიტიკა.

საჯარო ადმინისტრირება

საჯარო სექტორის რეფორმირება: საერთაშორისო გამოცდილება და არსებული გამოწვევები

 • ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP) კავკასიაში (საჯარო სექტორის გაუმჯობესება, სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, საჯარო რესურსების  ეფექტური მართვა);
 • მდგრადი განვითარების ტენდენციები კავკასიის რეგიონში;
 • სამოქალაქო ჩართულობა საჯარო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში (კავკასიაში);
 • ელექტრონული მმართველობა, როგორც დემოკრატიის ხელშეწყობის ალტერნატიული გზა – კავკასიის მაგალითი;
 • საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოსა და კავკასიაში.

სოციოლოგია

თანამედროვე საზოგადოების წინაშე მდგარი გამოწვევები კავკასიის რეგიონში

 • გენდერული საკითხები კავკასიის რეგიონში;
 • მიგრაციები კავკასიაში და კავკასიიდან;
 • ოჯახი დაქორწინება.

ჟურნალისტიკა

გამოხატვის თავისუფლება და რეგიონული მედიის გამოწვევები – შედარებითი ანალიზი

 • ჟურნალისტური ეთიკა რეგიონში;
 • საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო გამოწვევები.