მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნაშრომები შემდეგ თემებზე (დასაშვებია როგორც ერთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის, ისე – რამდენიმე ქვეყნის შედარებითი ანალიზი რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ):

ეკონომიკა

 • ეკონომიკური რეფორმები, ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესის განვითარება კავკასიის რეგიონში;
 • სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში;
 • ეროვნული ვალუტების გაუფასურება და ეკონომიკური გამოწვევები კავკასიის რეგიონში;
 • კავკასიის რეგიონის, როგორც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის სატრანზიტო დერეფნის, პერსპექტივები;
 • მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები და გამოწვევები კავკასიის რეგიონში;
 • უმუშევრობა და მუშახელის მოძრაობა კავკასიის რეგიონში.

საერთაშორისო ურთიერთობები

 • კავკასია: რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები;
 • „გაყინული კონფლიქტები“ კავკასიის რეგიონში – გამოწვევები და გადაჭრის გზები;
 • ტერორიზმი, როგორც საფრთხე კავკასიის რეგიონული სტაბილურობისათვის;
 • კავკასია და ევროინტეგრაციის პროცესი;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი კავკასიაში;
 • პატარა ქვეყნის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში;
 • სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამეზობლო პოლიტიკა.

საჯარო ადმინისტრირება და პოლიტიკის მეცნიერება

 • საჯარო სექტორის რეფორმირება: საერთაშორისო გამოცდილება და არსებული გამოწვევები;
 • ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP) (საჯარო სექტორის გაუმჯობესება, სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, საჯარო რესურსების  ეფექტური მართვა);
 • სამოქალაქო ჩართულობა საჯარო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში (კავკასიაში);
 • პოლიტიკური ტრანსფორმაცია კავკასიაში: ტენდენციები, გამოწვევები და მიღწევები;
 • პოლიტიკური სისტემა: საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მმართველობების განვითარების ტენდენციები;
 • პარტიული პოლიტიკა: პოლიტიკური პარტიების ბუნება და პარტიული სისტემები;
 • დემოკრატიზაცია და ავტორიტარიზმი: დემოკრატიზაციის გამოწვევები და ავტორიტარიზმის გაძლიერების ტენდენციები;
 • საარჩევნო სისტემები, ამომრჩევლის ქცევადა პოლიტიკური კომუნიკაცია;
 • პოლიტიკური კულტურა, პოლიტიკური მონაწილეობა, აქტივიზმი და სოციალური მოძრაობები;

ჟურნალისტიკა

 • გამოხატვის თავისუფლება და რეგიონული მედიის გამოწვევები;
 • ჟურნალისტური ეთიკა რეგიონში;
 • საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო გამოწვევები.

ინტერდისციპლინური სესია

 • მდგრადი განვითარების ტენდენციები კავკასიის რეგიონში;
 • გენდერული საკითხები კავკასიის რეგიონში;
 • მიგრაციები კავკასიაში და კავკასიიდან;
 • ოჯახი და ქორწინება;
 • დევიაცია და დანაშაული;
 • განათლება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები კავკასიის რეგიონში;
 • კონფლიქტები და მისი გადაჭრის გზები;
 • კულტურული ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში.