საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

ოფისი: A510
შიდა: 205
ელ-ფოსტა: ilekvinazde@ibsu.edu.ge