საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა  0701
პროგრამის ხელმძღვანელიაზერ დილანჩიევი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

ტელ.: (+995) 599 975 972

ელ-ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge

სწავლების საფეხურიბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების Iსაფეხური)
სწავლების ენაქართული ენა
საგანმანათლებლო

პროგრამის ტიპი

აკადემიური, ძირითადი
კრედიტების რაოდენობაპროგრამა მოიცავს  240 კრედიტს, მათ შორის:

 1. 120 ECTS კრედიტი – ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (მოიცავს სასწავლო პრაქტიკას ან საბაკალავრო ნაშრომს, თითოეული 10 ECTS კრედიტის ოდენობით);
 2. 20 ECTS კრედიტი არჩევითი სასწავლო კურსები;
 3. 20 ECTS კრედიტი – უცხო ენები;
 4. 5 ECTS კრედიტი – საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
 5. 10 ECTS კრედიტი – თავისუფალი კრედიტები;
 6. 5 ECTS კრედიტი – აკადემიური წერა;
 7. 60 ECTS კრედიტი – დამატებითი სპეციალობა (სტუდენტებს უფლება აქვთ საბაკალავრო პროგრამების ჩამონათვალიდან აირჩიონ ნებისმიერი დამატებითი სპეციალობა მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, სწავლების შესაბამის ენაზე)/თავისუფალი კრედიტები.
მისანიჭებელი კვალიფიკაციასოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში
დაშვების წინაპირობებიპროგრამაზე სტუდენტი დაიშვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს.

პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. უცხო ქვეყვნის მოქალაქეების ჩარიცხვა მოხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანიეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებს გააცნოს თანამედროვე საზოგადოების ეკონომიკური ასპექტები, მიმდინარე ეკონომიკური პრობლემების ანალიზის მეთოდები და განუვითაროს მათ დასკვნის გამოტანის უნარი არსებული ეკონომიკური ტენდენციების შეფასებისას. პროგრამა იზიარებს საერთაშორისო გამოცდილებას და სტუდენტებს აძლევს თანამედროვე ეკონომიკური თეორიების, მოდელების და მათი გამოყენების შესახებ ფუნდამენტურ ცოდნას. ამასთანავე, პროგრამის სტრუქტურაში ინტეგრირებულია თეორია და პრაქტიკა, რაც მიზნად ისახავს ჩვენი კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

პროგრამა სტუდენტებს შეასწავლის მაკრო და მიკროეკონომიკის თეორიებს, მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკას, საერთაშორისო ეკონომიკურ მოდელებს, უვითარებს მათ ეკონომიკურ პრობლემებთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მკაფიო აზროვნებისა და წერის მანერას, აგრეთვე,  ეკონომიკური ანალიზის ისეთი საბაზისო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა სტატისტიკა და ეკონომეტრიკა. ამასთანავე, სტუდენტები შეიძენენ მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების შეფასების უნარებს და გაეცნობიან აღნიშნული დარგის ძირითად/უმნიშვნელოვანეს მოაზროვნეებს. ამასთან, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებული საკითხების, მასში არსებული ტენდენციებისა და გამოწვევების შესწავლას. მთლიანობაში პროგრამის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის განათლება, რაც კურსდამთავრებულებს საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილონ საერთაშორისო სტანდარტები და შრომის ბაზარს შესთავაზოს თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებსაც გააჩნიათ უნივერსალური ადამიანური ღირებულებები და  სწრაფვა უწყვეტი განათლებისადმი.

სწავლის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება:
 1. გააჩნია ეკონომიკის ზოგადი დარგების შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს ეკონომიკაში არსებული თეორიული ასპექტების კრიტიკულ გააზრებას;
 2. გააზრებული აქვს ეკონომიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები;
 3. კურსდამთავრებული აცნობიერებს სფეროს კომპლექსურ საკითხებს;
 4. გააჩნია  ცოდნა ეკონომიკის და მისი თანმდევი დისციპლინების მიმართულებით:  საერთაშორისო ეკონომიკა, ევროინტეგრაციის ეკონომიკა, მონეტარული ეკონომიკა და სხვა  პროცესების ცოდნა და აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას;
 5. იცნობს  საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე ეკონომიკურ, ფინანსურ და სხვა პროცესებს, რითაც მომავალი ეკონომიკის სპეციალისტი შეიქმნის მყარ საფუძველს მომავალი თეორიული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის;
 6. ფლობს ეკონომიკის სფეროში არსებულ სათანადო ტერმინოლოგიასა და გააჩნია ცოდნა სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლის შესახებ;
 7. იცნობს  უმნიშვნელოვანეს ფინანსურ,  ეკონომიკურ და საბანკო-კატეგორიებს, რითაც შეიქმნის მყარ საფუძველს მომავალი თეორიული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის;
 8. იცნობს ეკონომიკის სფეროში მოქმედი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციებს და მათი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
 1. გააჩნია პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციის მოძიების, ასევე პრობლემის გადაჭრის გზის დასახვისა და ამ გზის შესახებ თეორიული მსჯელობის არგუმენტირებულად ჩამოყალიბების უნარი;
 2. აქვს კონკრეტული სიტუაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების იდენტიფიცირებისა და გამოყენების უნარი;
 3. შესწევს უნარი სწავლის პროცესში მიღებული ცოდნა და უნარები გამოიყენოს კონკრეტული პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის ეკონომიკის, ფინანსების და ბიზნესის მიმართულებით, შესაბამისი წყაროს მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების მეშვეობით;
 4. ფლობს საკუთარი პოზიციის დასაბუთების/დამტკიცების უნარს;
 5. ფლობს ეკონომიკური დოკუმენტების შემუშავების უნარს, ამასთან, შეუძლია გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი ინტერესები, ღირებულებები, აგრეთვე პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორები;
 6. ფლობს ეკონომიკის და ბიზნეს საქმიანობისათვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს (არის კარგი ინდივიდუალური და გუნდური მომუშავე, აქვს რამოდენიმე დავალების ერთდროულად შესრულების, დაძაბულ სიტუაციაში მუშაობის, კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირების უნარი და ა.შ.).
დასკვნის უნარი:
 1. კურსდამთავრებულს გააჩნია შესაძლებლობა შეაგროვოს ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნეს  სფეროში არსებული მასალები მათი შემდგომში დამუშავების მიზნით;
 2. სტუდენტს შეუძლია ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნეს სფეროში ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, მონაცემთა ინტერპრეტაცია;
 3. შეუძლია პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა,  საკუთარი პოზიციის დასაბუთება და დაცვა, შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 4. შეუძლია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ანალიზი;
 5. შეუძლია ეკონომიკის, ბიზნესისა და ფინანსების სფეროში მოქმედი სტრუქტურების საქმიანობის გააზრება;
 6. შესწევს უნარი, დაადგინოს ინფორმაციის წყაროები. იცის ბიბლიოგრაფიასთან მუშაობა, შეუძლია მოიძიოს როგორც ქაღალდზე, ასევე ინტერნეტში არსებულიინფორმაცია;
 7. ეკონომიკის, ბიზნესისა და ფინანსების სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე არსებული ინფორმაციიის შეგროვება და ანალიტიკური და სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტების მომზადება.
კომუნიკაციის უნარი:
 1. კომპეტენტურია თავის სპეციალობაში, რაც შესაძლებლობას აძლევს წარმართოს საქმიანი დისკუსია;
 2. შეუძლია ეკონომიკის სფეროში არსებული იდეების, კონცეფციების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის  გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და შესაბამისი დაინტერესებული პირებისათვის დოკუმენტში არსებული ძირითადი ასპექტების ზეპირი პრეზენტაცია; დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება, სამუშაო თათბირისა ან სამუშაო შეხვედრის პროცესში საკუთარი პოზიციის თანამშრომლებისა და კოლეგებისათვის ნათლად და გააზრებულად წარმოდგენა. შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ეკონომიკური და ბიზნეს ტერმინოლოგიის გამოყენებით.
უცხო ენაზე:
 1. ფლობს პროფესიულ ტერმინოლოგიას ინგლისურ ენაზე;
 2. შეუძლია წერილობით და ზეპირად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება  ეკონომიკის ძირითადი საკითხების შესახებ;
 3. სწავლის პერიოდში არჩეულ ერთ-ერთ უცხო ენაზე (ესპანური, თურქული, რუსული, გერმანული) შეუძლია წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები, ასევე მოისმინოს ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით.
ვერბალური კომუნიკაცია
 1. აქვს საკუთარი პოზიციის ნათლად და დეტალურად გადმოცემის უნარი;
 2. გააჩნია დებატებში მონაწილეობისა და საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად დასაბუთების უნარი;
 3. შეუძლია წერილობით დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ზეპირი პრეზენტაცია;
 4. შეუძლია მოსმენილი ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფისა და მათი დამუშავებული სახით ზეპირად გადაცემა.
წერილობითი კომუნიკაცია:
 1. აქვს განსხვავებულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური წერილობითი ანგარიშისა და ანალიტიკური ხასიათის მასალის მომზადების უნარი;
 2. გააჩნია წერის აკადემიური სტანდარტების გამოყენების უნარი;
 3. შეუძლია არგუმენტირებული მოსაზრების წერილობითი სახით ჩამოყალიბება;
 4. შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ეკონომიკური ტერმინოლოგიის გამოყენებით;
 5. შეუძლია დიდი მოცულობის მქონე ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფა და წერილობით ასახვა.
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  გამოყენება:
 1. თანამედროვე პერიოდში არსებული რეალობის გათვალისწინებით სტუდენტი იცნობს და თავისუფლად იყენებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;
 2. შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან, პრეზენტაციებთან, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა;
 3. გააჩნია ეკონომიკისა და ბიზნესის  სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:

 1. სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დეტალური გათვითცნობიერება, კონკრეტულ სასწავლო სემესტრში არსებული სალექციო კურსების შესაბამისად შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს კონკრეტული სალექციო კურსის გარშემო ცოდნის გაღრმავებას;
 2. შეუძლია დამოუკიდებლად მოიპოვოს შესაბამისი ლიტერატურა, მათ შორის, ელექტრონული მასალა და შესაბამისი წყაროების გამოყენებით, აიმაღლოს ცოდნა და კვალიფიკაცია, ინდივიდუალურად იმუშაოს შესაბამის დისციპლინაში არსებულ სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან;
 3. დამოუკიდებლად და სწრაფად შეუძლია სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ან გამოქვეყნებული ტექსტების კითხვა და წაკითხულის გაანალიზება; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება.
ღირებულებები:
 1. აქვს მაღალი საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და მოქალაქეობრივი მოვალეობა;
 2. პატივს სცემს თანამედროვე მსოფლიოში დამკვიდრებულ დემოკრატიულ ფასეულობებს და მოქმედებს აღნიშნული ფასეულობების შესაბამისად;
 3. მონაწილეობს ეკონომიკის, ფინანსურ, ბიზნეს სფეროსა და საზოგადოდ ეთიკური  ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად;
 4. პატივს სცემს მრავალფეროვნებას, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკებაში და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა, მონაწილეობს გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, არის შრომისმოყვარე და გააჩნია თანამშრომელთა და ზოგადად საზოგადოების წინაშე მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 5. შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და შეეძლოს გარკვეულ ვითარებაში კომპრომისზე წასვლა. ახდენს ენთუზიაზმისა და ინიციატივის დემონსტრირებას, ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო ჯგუფში, გამომუშავებული აქვს იმ ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების,  შესაბამისი გადაწყვეტილებების  შერჩევისა და დაცვის უნარი, რომელსაც ადგილი აქვს საფინანსო ინსტიტუტებში და ეკონომიკაში;
 6. აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობის როლს ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში,  გააჩნია პროფესიული პასუხისმგებლობა;
 7. ჩამოყალიბებული აქვს უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება, განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი;
 8. გააჩნია ინიციატივის საკუთარ თავზე აღებისა და დაკისრებული ამოცანების ბოლომდე მიყვანის უნარი;
 9. გაცნობიერებული აქვს გენდერული თანასწორობის და ეთიკური ნორმების საფუძველზე ქცევის მნიშვნელობა.
სწავლის განმავლობაში მიღებული ზემოთაღნიშნული უნარები სტუდენტს შეუძლია დახვეწოს ორი მიმართულებით, საბაკალავრო ნაშრომის  ან სასწავლო პრაქტიკის არჩევის საშუალებით. ორივე შემხთვევაში სტუდენტი გამოიყენებს უნარებს, რომლებიც საბაზისოა ეკონომიკის კურსდამთავრებულისთვის, როგორიცაა ცოდნა და გაცნობიერება, დასკვნის უნარი, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, კომუნიკაციის უნარი, სწავლის უნარი,ღირებულებების ჩამოყალიბება და დამკვიდრება.
იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი აირჩევს სასწავლო პრაქტიკას, განსაკუთრებით დაიხვეწება მისი ისეთი უნარები, როგორებიცაა კომუნიკაციის უნარი, ასევე ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.   საბაკალავრო ნაშრომის არჩევის შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ისეთი უნარების გამოყენებაზე, როგორიცაა დასკვნის უნარი და წერილობითი კომუნიკაცია.
საბაკალავრო ნაშრომის წერის შედეგად სტუდენტს შეუძლია:
 1. შეაგროვოს კვლევის სფეროში არსებული მასალები მათი შემდგომი  დამუშავების მიზნით;
 2. კრიტიკულად გააანალიზოს ექსპერტების მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, არგუმენტების ფორმულირება, მოცემულ სფეროში არსებული ინფორმაციის მნიშვნელოვანი დამატებითი ანალიზით შევსება;
 3. საკუთარი მიდგომების წერილობითი სახით ჩამოყალიბება;
 4. შეიძინოს ცოდნა კვლევის სტრუქტურის შესახებ, განსაზღვროს ძირითადი და მეორეხარისხოვანი პრობლემის ასპექტები;
 5. შეისწავლოს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის ძირითადი მეთოდების სწორი გამოყენება საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე: მასალების შეგროვების,  საკვლევი შეკითხვის ფორმულირების, ნაშრომის მონახაზის გაკეთებისას;
 6. პრეზენტაციის დროს მოკლედ და ნათლად წარმოაჩინოს საბაკალავრო ნაშრომის მთავარი მიზნები, საკვლევი კითხვა, ჰიპოთეზა, არგუმენტები, შინაარსი და ა.შ; დაიცვას საკუთარი პოზიცია კითხვებზე პასუხის გაცემისდროს;
 7. შეიძინოს წერის აკადემიური სტანდარტების გამოყენების უნარები. მათ შორის: საბაკალავრო ნაშრომის კომპონენტების კლასიფიკაცია, ბიბლიოგრაფიის მითითება არსებული სტანდარტების მიხედვით და პროფესიული ტერმინოლოგიის სწორად გამოყენება.
 8. რაც შეეხება სასწავლო პრაქტიკას, კონკრეტული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია პრაქტიკის ადგილის სპეციფიკიდან გამომდინარე. თუმცა არსებობს ზოგადი კომპეტენციები, რომლებსაც ყველა სტუდენტი უნდა ფლობდეს სასწავლო პრაქტიკის გავლის შეგეგად, როგორიცაა:
 9. პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება პრაქტიკულ საქმიანობასთან;
 10. სამუშაო გარემოსთან ადაპტაცია; სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული ქცევის წესებისა და კორპორატიული ღირებულებების გააზრება;
 11. შემოქმედებითი მიდგომა დასახული ამოცანების მიმართ და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება სხვადასხვა დავალებების შესრულებისას;
 12. საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაკოლეგებთან და ორგანიზაციის პარტნიორებთან/მომხმარებლებთან;
 13. პრაქტიკული საქმიანობისას ახლად შეძენილი კომპეტენციების გამოყენება სხვადასხვა დავალების შესრულებისას;  ისეთი პროფესიული უნარ-ჩვევების ფლობა, რომლებიც განაპირობებენ მომავალი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას; საქმიანობის რაციონალური ორგანიზება;
 14. მომავალი კარიერული მიზნების დასახვა და კარიერული განვითარების გეგმის შემუშავება; მიღებული სამუშაო გამოცდილებისა და შეძენილი პროფესიული უნარ-ჩვევების საფუძველზე კარიერული ზრდის/წინსვლის დაჩქარების შესაძლებლობა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები და პრაქტიკული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. შეფასების  სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

1)   (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

2)   (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

3)   (C)  კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

5)   (E)  საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას:

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებებით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები (ჯამში მაქსიმუმ 100 ქულა) და დასკვნითი გამოცდა (მაქსიმუმ 100 ქულა). ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 %-ს, მათ შორის:

 1.   შუალედური შეფასებები– მაქსიმუმ 60%;
 2.   დასკვნითი გამოცდა– მაქსიმუმ 40%.

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია:

 1.   საბოლოო მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში;
 2.   დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 40 ქულის მიღების შემთხვევაში.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 19 ქულის მიღების შემთხვევაში.

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი  და კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/კვლევითი კომპონენტის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით.

დასაქმების სფეროსაბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში გეგმავს, აგრეთვე პროფესიულ სასწავლებლებში ან ეკონომიკის დარგში პოსტ-საბაკალავრო განათლების მიღების მსურველებს. კერძოდ, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ სამთავრობო სტრუქტურებში, როგორიცაა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სხვა ორგანიზაციების საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტები. ამასთანავე, კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ეკონომიკაში, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, რომლებიც იკვლევენ ძირითად ეკონომიკურ ტენდენციებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბანკებსა და კერძო კომპანიებში.
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა  0701
პროგრამის ხელმძღვანელიაზერ დილანჩიევი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

ტელ.: (+995) 599 975 972

ელ-ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge

სწავლების საფეხურიბაკალავრიატი (უმაღლესი განათლების I საფეხური)
სწავლების ენაინგლისური ენა
საგანმანათლებლო

პროგრამის ტიპი

აკადემიური, ძირითადი
კრედიტების რაოდენობაპროგრამა მოიცავს  240 კრედიტს, მათ შორის:

 1. 150 კრედიტი – ძირითადი სპეციალობის კომპონენტი (მათ შორის სასწავლო პრაქტიკა ან საბაკალავრო ნაშრომი, თითოეული10 კრედიტის მოცულობით);
 2. 10 კრედიტი – არჩევითი კომპონენტი, რომელიც მოიცავს სპეციალობის არჩევით სასწავლო კურსებს;
 3. 10 კრედიტი – ინგლისური ენა;
 4. 5 კრედიტი – ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 5. 5 კრედიტი – ქართული ზეპირი და წერითი მეტყველების კულტურა;
 6. 60 კრედიტი – დამატებითი სპეციალობის კომპონენტი;

დამატებითი სპეციალობის ჩანაცვლება სტუდენტებს შეუძლიათ თავისუფალი კრედიტების კომპონენტით, რაც შესაძლებლობას მისცემთ აირჩიონ და ისწავლონ სასწავლო კურსებიმათი ინტერესის სფეროსშესაბამისად.

მისანიჭებელი კვალიფიკაციასოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ეკონომიკაში
დაშვების წინაპირობებიპროგრამაზე სტუდენტი დაიშვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს.

პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. უცხო ქვეყვნის მოქალაქეების ჩარიცხვა მოხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანიეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავსსტუდენტებს გააცნოს თანამედროვე საზოგადოების ეკონომიკური ასპექტები, მიმდინარე ეკონომიკური პრობლემების ანალიზის მეთოდები და განუვითაროს მათ დასკვნის გამოტანის უნარი არსებული ეკონომიკური ტენდენციების შეფასებისას.პროგრამა იზიარებს საერთაშორისო გამოცდილებას და სტუდენტებს აძლევს თანამედროვე ეკონომიკური თეორიების, მოდელების და მათი გამოყენების შესახებ ფუნდამენტურ ცოდნას. ამასთანავე, პროგრამის სტრუქტურაში ინტეგრირებულია თეორია და პრაქტიკა, რაც მიზნად ისახავს ჩვენი კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

პროგრამა სტუდენტებს შეასწავლის მაკრო და მიკროეკონომიკის თეორიებს, მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკას, საერთაშორისო ეკონომიკურ მოდელებს, უვითარებს მათ ეკონომიკურ პრობლემებთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მკაფიო აზროვნებისა და წერის მანერას, აგრეთვე,  ეკონომიკური ანალიზის ისეთი საბაზისო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა სტატისტიკა და ეკონომეტრიკა. ამასთანავე, სტუდენტები შეიძენენ მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების შეფასების უნარებს და გაეცნობიან აღნიშნული დარგის ძირითად/უმნიშვნელოვანეს მოაზროვნეებს. ამასთან, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებული საკითხების, მასში არსებული ტენდენციებისა და გამოწვევების შესწავლას. მთლიანობაში პროგრამის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის განათლება, რაც კურსდამთავრებულებს საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილონ საერთაშორისო სტანდარტები და შრომის ბაზარს შესთავაზოს თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებსაც გააჩნიათ უნივერსალური ადამიანური ღირებულებები და  სწრაფვა უწყვეტი განათლებისადმი.

სწავლის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება:
 1. გააჩნია ეკონომიკის ზოგადი დარგების შესახებ ფართო ცოდნა, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს ეკონომიკაში არსებული თეორიული ასპექტების კრიტიკულ გააზრებას;
 2. გააზრებული აქვს ეკონომიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები;
 3. კურსდამთავრებული აცნობიერებს სფეროს კომპლექსურ საკითხებს;
 4. გააჩნია  ცოდნა ეკონომიკის და მისი თანმდევი დისციპლინების მიმართულებით:  საერთაშორისო ეკონომიკა, ევროინტეგრაციის ეკონომიკა, მონეტარული ეკონომიკა და სხვა  პროცესების ცოდნა და აცნობიერებს მათ ურთიერთზემოქმედებას;
 5. იცნობს  საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე ეკონომიკურ, ფინანსურ და სხვა პროცესებს, რითაც მომავალი ეკონომიკის სპეციალისტი შეიქმნის მყარ საფუძველს მომავალი თეორიული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის;
 6. ფლობს ეკონომიკის სფეროში არსებულ სათანადო ტერმინოლოგიასა და გააჩნია ცოდნა სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლის შესახებ;
 7. იცნობს  უმნიშვნელოვანეს ფინანსურ,  ეკონომიკურ და საბანკო-კატეგორიებს, რითაც შეიქმნის მყარ საფუძველს მომავალი თეორიული ცოდნისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის;
 8. იცნობს ეკონომიკის სფეროში მოქმედი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციებს და მათი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
 1. გააჩნია პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციის მოძიების, ასევე პრობლემის გადაჭრის გზის დასახვისა და ამ გზის შესახებ თეორიული მსჯელობის არგუმენტირებულად ჩამოყალიბების უნარი;
 2. აქვს კონკრეტული სიტუაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების იდენტიფიცირებისა და გამოყენების უნარი;
 3. შესწევს უნარი სწავლის პროცესში მიღებული ცოდნა და უნარები გამოიყენოს კონკრეტული პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის ეკონომიკის, ფინანსების და ბიზნესის მიმართულებით, შესაბამისი წყაროს მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების მეშვეობით;
 4. ფლობს საკუთარი პოზიციის დასაბუთების/დამტკიცების უნარს;
 5. ფლობს ეკონომიკური დოკუმენტების შემუშავების უნარს, ამასთან, შეუძლია გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი ინტერესები, ღირებულებები, აგრეთვე პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორები;
 6. ფლობს ეკონომიკის და ბიზნეს საქმიანობისათვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს (არის კარგი ინდივიდუალური და გუნდური მომუშავე, აქვს რამოდენიმე დავალების ერთდროულად შესრულების, დაძაბულ სიტუაციაში მუშაობის, კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირების უნარი და ა.შ.).
 7. დასკვნის უნარი:
 8. • კურსდამთავრებულს გააჩნია შესაძლებლობა შეაგროვოს ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნეს  სფეროში არსებული მასალები მათი შემდგომში დამუშავების მიზნით;
 9. სტუდენტს შეუძლია ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნეს სფეროში ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, მონაცემთა ინტერპრეტაცია;
 10. შეუძლია პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა,  საკუთარი პოზიციის დასაბუთება და დაცვა, შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 11. შეუძლია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ანალიზი;
 12. შეუძლია ეკონომიკის, ბიზნესისა და ფინანსების სფეროში მოქმედი სტრუქტურების საქმიანობის გააზრება;
 13. შესწევს უნარი, დაადგინოს ინფორმაციის წყაროები. იცის ბიბლიოგრაფიასთან მუშაობა, შეუძლია მოიძიოს როგორც ქაღალდზე, ასევე ინტერნეტში არსებულიინფორმაცია;
 14. ეკონომიკის, ბიზნესისა და ფინანსების სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე არსებული ინფორმაციიის შეგროვება და ანალიტიკური და სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტების მომზადება.
კომუნიკაციის უნარი:
 1. კომპეტენტურია თავის სპეციალობაში, რაც შესაძლებლობას აძლევს წარმართოს საქმიანი დისკუსია;
 2. შეუძლია ეკონომიკის სფეროში არსებული იდეების, კონცეფციების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის  გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და შესაბამისი დაინტერესებული პირებისათვის დოკუმენტში არსებული ძირითადი ასპექტების ზეპირი პრეზენტაცია; დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება, სამუშაო თათბირისა ან სამუშაო შეხვედრის პროცესში საკუთარი პოზიციის თანამშრომლებისა და კოლეგებისათვის ნათლად და გააზრებულად წარმოდგენა. შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ეკონომიკური და ბიზნეს ტერმინოლოგიის გამოყენებით.
უცხო ენაზე:
 1. შეუძლია ინგლისურ ენაზე ეკონომიკის სფეროში კონკრეტულ საკითხზე კვლევის განხორციელება (სტატიის დაწერა, ეკონომიკური პრობლემების გაანალიზება, კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლა და ა.შ.), თავისუფალ დონეზე აზრის არგუმენტირება.
 2. სწავლის პერიოდში არჩეულ ერთ-ერთ უცხო ენაზე (ესპანური, თურქული, რუსული, გერმანული) შეუძლია გადასცეს ინფორმაცია და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრება უცხოელ პარტნიორთან ურთიერთობის პროცესში, ასევე მოისმინოს უცხოელი პარტნიორის მოსაზრება სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და გააჩნდეს უნარი გაითვალისწინოს და პატივი სცეს დისკუსიის პროცესში მონაწილეთა პოზიციას.

 

ვერბალური კომუნიკაცია
 1. აქვს საკუთარი პოზიციის ნათლად და დეტალურად გადმოცემის უნარი;
 2. გააჩნია დებატებში მონაწილეობისა და საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად დასაბუთების უნარი;
 3. შეუძლია წერილობით დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ზეპირი პრეზენტაცია;
 4. შეუძლია მოსმენილი ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფისა და მათი დამუშავებული სახით ზეპირად გადაცემა.
წერილობითი კომუნიკაცია:
 1. აქვს განსხვავებულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური წერილობითი ანგარიშისა და ანალიტიკური ხასიათის მასალის მომზადების უნარი;
 2. გააჩნია წერის აკადემიური სტანდარტების გამოყენების უნარი;
 3. შეუძლია არგუმენტირებული მოსაზრების წერილობითი სახით ჩამოყალიბება;
 4. შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა ეკონომიკური ტერმინოლოგიის გამოყენებით;
 5. შეუძლია დიდი მოცულობის მქონე ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფა და წერილობით ასახვა.
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  გამოყენება:
 1. თანამედროვე პერიოდში არსებული რეალობის გათვალისწინებით სტუდენტი იცნობს და თავისუფლად იყენებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;
 2. შეუძლია ელექტრონულ დოკუმენტებთან, ელექტრონულ ცხრილებთან, პრეზენტაციებთან, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა;
 3. გააჩნია ეკონომიკისა და ბიზნესის  სფეროში არსებული შესაბამისი საინფორმაციო ბაზებისა და პროგრამების გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:

 1. სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დეტალური გათვითცნობიერება, კონკრეტულ სასწავლო სემესტრში არსებული სალექციო კურსების შესაბამისად შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს კონკრეტული სალექციო კურსის გარშემო ცოდნის გაღრმავებას;
 2. შეუძლია დამოუკიდებლად მოიპოვოს შესაბამისი ლიტერატურა, მათ შორის, ელექტრონული მასალა და შესაბამისი წყაროების გამოყენებით, აიმაღლოს ცოდნა და კვალიფიკაცია, ინდივიდუალურად იმუშაოს შესაბამის დისციპლინაში არსებულ სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურასთან;
 3. კითხვა  – დამოუკიდებლად და სწრაფად შეუძლია ინგლისურ ენაზე (და სხვა უცხო ენაზე) სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ან გამოქვეყნებული ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება.
 4. წერა  – შეუძლია ინგლისურ ენაზე (და სხვა უცხო ენაზე)  წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი მოსაზრებები და პოზიცია სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და ანალიტიკური ხასიათის მასალის მომზადება, წერილობითი პოზიციის დაფიქსირება სხვადასხვა შეხედულებებთან დაკავშირებით.
ღირებულებები:
 1. აქვს მაღალი საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და მოქალაქეობრივი მოვალეობა;
 2. პატივს სცემს თანამედროვე მსოფლიოში დამკვიდრებულ დემოკრატიულ ფასეულობებს და მოქმედებს აღნიშნული ფასეულობების შესაბამისად;
 3. მონაწილეობს ეკონომიკის, ფინანსურ, ბიზნეს სფეროსა და საზოგადოდ ეთიკური  ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად;
 4. პატივს სცემს მრავალფეროვნებას, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკებაში და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა, მონაწილეობს გუნდური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, არის შრომისმოყვარე და გააჩნია თანამშრომელთა და ზოგადად საზოგადოების წინაშე მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 5. შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და შეეძლოს გარკვეულ ვითარებაში კომპრომისზე წასვლა. ახდენს ენთუზიაზმისა და ინიციატივის დემონსტრირებას, ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო ჯგუფში, გამომუშავებული აქვს იმ ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების,  შესაბამისი გადაწყვეტილებების  შერჩევისა და დაცვის უნარი, რომელსაც ადგილი აქვს საფინანსო ინსტიტუტებში და ეკონომიკაში;
 6. აცნობიერებს სამართლებრივ, ეთიკურ და კულტურულ პასუხისმგებლობის როლს ორგანიზაციაში და საზოგადოებაში,  გააჩნია პროფესიული პასუხისმგებლობა;
 7. ჩამოყალიბებული აქვს უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება, განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი;
 8. გააჩნია ინიციატივის საკუთარ თავზე აღებისა და დაკისრებული ამოცანების ბოლომდე მიყვანის უნარი;
 9. გაცნობიერებული აქვს გენდერული თანასწორობის და ეთიკური ნორმების საფუძველზე ქცევის მნიშვნელობა.
სწავლის განმავლობაში მიღებული ზემოთაღნიშნული უნარები სტუდენტს შეუძლია დახვეწოს ორი მიმართულებით, საბაკალავრო ნაშრომის  ან სასწავლო პრაქტიკის არჩევის საშუალებით. ორივე შემხთვევაში სტუდენტი გამოიყენებს უნარებს, რომლებიც საბაზისოა ეკონომიკის კურსდამთავრებულისთვის, როგორიცაა ცოდნა და გაცნობიერება, დასკვნის უნარი, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, კომუნიკაციის უნარი, სწავლის უნარი,ღირებულებების ჩამოყალიბება და დამკვიდრება.
იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი აირჩევს სასწავლო პრაქტიკას, განსაკუთრებით დაიხვეწება მისი ისეთი უნარები, როგორებიცაა კომუნიკაციის უნარი, ასევე ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.   საბაკალავრო ნაშრომის არჩევის შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ისეთი უნარების გამოყენებაზე, როგორიცაა დასკვნის უნარი და წერილობითი კომუნიკაცია.
საბაკალავრო ნაშრომის წერის შედეგად სტუდენტს შეუძლია:
 1. შეაგროვოს კვლევის სფეროში არსებული მასალები მათი შემდგომი  დამუშავების მიზნით;
 2. კრიტიკულად გააანალიზოს ექსპერტების მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, არგუმენტების ფორმულირება, მოცემულ სფეროში არსებული ინფორმაციის მნიშვნელოვანი დამატებითი ანალიზით შევსება;
 3. საკუთარი მიდგომების წერილობითი სახით ჩამოყალიბება;
 4. შეიძინოს ცოდნა კვლევის სტრუქტურის შესახებ, განსაზღვროს ძირითადი და მეორეხარისხოვანი პრობლემის ასპექტები;
 5. შეისწავლოს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის ძირითადი მეთოდების სწორი გამოყენება საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე: მასალების შეგროვების,  საკვლევი შეკითხვის ფორმულირების, ნაშრომის მონახაზის გაკეთებისას;
 6. პრეზენტაციის დროს მოკლედ და ნათლად წარმოაჩინოს საბაკალავრო ნაშრომის მთავარი მიზნები, საკვლევი კითხვა, ჰიპოთეზა, არგუმენტები, შინაარსი და ა.შ; დაიცვას საკუთარი პოზიცია კითხვებზე პასუხის გაცემისდროს;
 7. შეიძინოს წერის აკადემიური სტანდარტების გამოყენების უნარები. მათ შორის: საბაკალავრო ნაშრომის კომპონენტების კლასიფიკაცია, ბიბლიოგრაფიის მითითება არსებული სტანდარტების მიხედვით და პროფესიული ტერმინოლოგიის სწორად გამოყენება.
 8. რაც შეეხება სასწავლო პრაქტიკას, კონკრეტული შედეგების მიღწევა შესაძლებელია პრაქტიკის ადგილის სპეციფიკიდან გამომდინარე. თუმცა არსებობს ზოგადი კომპეტენციები, რომლებსაც ყველა სტუდენტი უნდა ფლობდეს სასწავლო პრაქტიკის გავლის შეგეგად, როგორიცაა:
 9. პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება პრაქტიკულ საქმიანობასთან;
 10. სამუშაო გარემოსთან ადაპტაცია; სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული ქცევის წესებისა და კორპორატიული ღირებულებების გააზრება;
 11. შემოქმედებითი მიდგომა დასახული ამოცანების მიმართ და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება სხვადასხვა დავალებების შესრულებისას;
 12. საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაკოლეგებთან და ორგანიზაციის პარტნიორებთან/მომხმარებლებთან;
 13. პრაქტიკული საქმიანობისას ახლად შეძენილი კომპეტენციების გამოყენება სხვადასხვა დავალების შესრულებისას;  ისეთი პროფესიული უნარ-ჩვევების ფლობა, რომლებიც განაპირობებენ მომავალი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას; საქმიანობის რაციონალური ორგანიზება;
 14. მომავალი კარიერული მიზნების დასახვა და კარიერული განვითარების გეგმის შემუშავება; მიღებული სამუშაო გამოცდილებისა და შეძენილი პროფესიული უნარ-ჩვევების საფუძველზე კარიერული ზრდის/წინსვლის დაჩქარების შესაძლებლობა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემაპროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები და პრაქტიკული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. შეფასების  სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

1)   (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

2)   (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

3)   (C)  კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

5)   (E)  საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას:

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებებით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები (ჯამში მაქსიმუმ 100 ქულა) და დასკვნითი გამოცდა (მაქსიმუმ 100 ქულა). ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 %-ს, მათ შორის:

 1. შუალედური შეფასებები– მაქსიმუმ 60%;
 2. დასკვნითი გამოცდა– მაქსიმუმ 40%.
 3. საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია:
 4. საბოლოო მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში;
 5. დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 40 ქულის მიღების შემთხვევაში.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 19 ქულის მიღების შემთხვევაში.

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი  და კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/კვლევითი კომპონენტის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით.

დასაქმების სფეროსაბაკალავრო პროგრამა შესანიშნავ გამოცდილებას აძლევს იმ პირებს, ვინც კარიერის დაწყებას სახელმწიფო და კერძო საწარმოებში გეგმავს, აგრეთვე პროფესიულ სასწავლებლებში ან ეკონომიკის დარგში პოსტ-საბაკალავრო განათლების მიღების მსურველებს. კერძოდ, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ სამთავრობო სტრუქტურებში, როგორიცაა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სხვა ორგანიზაციების საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტები. ამასთანავე, კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც სპეციალიზირდებიან ეკონომიკაში, სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, რომლებიც იკვლევენ ძირითად ეკონომიკურ ტენდენციებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბანკებსა და კერძო კომპანიებში.