ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი (ამერიკანისტიკის მიმართულებით). ეკატერინე ფიფიამ სადოქტორო ნაშრომი დაიცვა შემდეგ თემაზე: ორენოვანი სწავლება ამერიკულ სასკოლო სისტემაში და შესაბამისი გამოცდილება საქართველოში. 2005 წლიდან ქ-ნი ეკატერინე არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის ინტენსიური პროგრამის კოორდინატორი. 2013 წელს ის გახდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ხარისხის მართვის მენეჯერი. ქ-ნი ეკა არის 23 სტატიისა და 4 წიგნის ავტორი, ასევე 3 სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი. ეკატერინე ფიფია ლექციებს კითხულობს ინგლისური ფილოლოგიისა და განათლების მიმართულებებით.

ოფისი: A511
შიდა: 154
ელ-ფოსტა: ekapipia@ibsu.edu.ge