ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

პირველი კურსი სემესტრი

კურსის კოდი

საგანი

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

  1

400232FSS001 აკადემიური წერა

5

3

2

200006CEN122 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

5

3

3

100005ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები

5

3

4

400347ECO001 პროფესიული ინგლისური I

5

3

5

უცხო ენა I

5

3

6

400033ECO130 მათემატიკა

5

3

სულ

30

18

პირველი კურსი II სემესტრი

1

100062ECO201 მიკროეკონომიკა

5

3

2

101112ECO107 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის

5

3

3

500326HUM018 უცხო ენა II

5

3

4

400348ECO002 პროფესიული ინგლისური II

5

3

5

100121SSF003 სოციოლოგია

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი III სემესტრი

1

400317ECO158 მაკროეკონომიკა

5

3

2

101110ECO105 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის I

5

3

3უცხო ენა III53

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი  IV სემესტრი

1

101111ECO106 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის II

5

3

2

100087ECO402 ეკონომიკური აზრის ისტორია

5

3

3

უცხო ენა IV

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი სემესტრი

1

400319ECO152  ეკონომეტრიკა

5

3

2

101114ECO111 საერთაშორისო ეკონომიკა I

5

3

3

100090IER405 მსოფლიო ეკონომიკის ისტორია

5

3

4

101116ECO118 მონეტარული ეკონომიკა

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი VI სემესტრი

1

400321ECO154 საერთაშორისო ეკონომიკა II

5

3

2

100071ECO305 საქართველოს ეკონომიკა

5

3

3

400166ECO115  ფისკალური ეკონომიკა

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VII სემესტრი

1

101115ECO116 თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა

5

3

2

100081ECO316 საჯარო სექტორის ეკონომიკა

5

3

3

100124FSS005 კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VIII სემესტრი

1

100086ECO401 ეკონომიკური ზრდა და განვითარება

5

3

2

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

3

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

4

თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

საბაკალავრო ნაშრომი/სასწავლო პრაქტიკა

10

სულ

30

12

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

კურსის კოდი

საგანი

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

400322ECO155 საბანკო საქმის საფუძვლები

5

3

400031ECO131 ბიზნესის საფუძვლები53
400298ECO311 ფინანსების საფუძვლები53
400316ECO139 მენეჯმენტის საფუძვლები

5

3

101113ECO114 ბუღალტერიის საფუძვლები

5

3

100006BUS201 მარკეტინგის საფუძვლები

5

3

400349FIN308 ფული და საბანკო საქმე

5

3

400150ECO411 ევროინტეგრაციის ეკონომიკა53
100027BUS312 საკადრო რესურსების მართვა

5

3

100076ECO310 შრომის ეკონომიკა

5

3

400328ECO161  საინფორმაციო სისტემები ბუღალტერიაში

5

3

400483ECO167 მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა

5

3

400484ECO169 ეკონომიკის სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის პოლიტიკა

5

3

100055FIN408 საერთაშორისო ფინანსები

5

3

400503ECO318 ბუნებრივი რესურსების, ენერგეტიკისა და გარემოსდაცვითი ეკონომიკა

5

3

400496ECO317 ტურიზმის ეკონომიკა

5

3

400416ECO208 გამოყენებითი ეკონომეტრიკა

5

3

100073ECO207 აგრარული ეკონომიკა

5

3

400374PUB013 ფსიქოლოგია

5

3

 500269HUM003 უცხო ენა – რუსული I

5

3

 500270HUM004 უცხო ენა – ესპანური I

5

3

 500271HUM005 უცხო ენა – თურქული I

5

3

 500327HUM019 უცხო ენა – გერმანული ენა I

5

3

 500277HUM007 უცხო ენა – რუსული  II

5

3

 500278HUM008 უცხო ენა – ესპანური II

5

3

 500279HUM009 უცხო ენა – თურქული II

5

3

 500328HUM020 უცხო ენა –  გერმანული ენა II

5

3

 500288HUM011 უცხო ენა – რუსული III

5

3

 500289HUM012 უცხო ენა – ესპანური  III

5

3

 500290HUM013 უცხო ენა – თურქული III

5

3

 500329HUM021 უცხო ენა –  გერმანული ენა III

5

3

 500307HUM015 უცხო ენა – რუსული IV

5

3

 500308HUM016 უცხო ენა – ესპანური IV

5

3

 500306HUM014 უცხო ენა – თურქული IV

5

3

 500330HUM022 უცხო ენა –  გერმანული ენა IV

5

3

500331HUM023 უცხო ენა –  ფრანგული ენა I

5

3

500332HUM024 უცხო ენა –  ფრანგული ენა II53
500333HUM025 უცხო ენა –  ფრანგული ენა III53
500334HUM026 უცხო ენა –  ფრანგული ენა IV53
101097ACT405 ტაქსაცია53
400574ECO122 შუალედური მაკროეკონომიკა53