ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

პირველი კურსი სემესტრი

კურსის კოდი

სასწავლო კურსის დასახელება

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

1

400232 FSS001 აკადემიური წერა

5

3

2

200006 CEN122 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

5

3

3

100005 ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები

5

3

4

400347 ECO001 პროფესიული ინგლისური I

5

3

5

უცხო ენა I

5

3

6

400033 ECO130 მათემატიკა

5

3

სულ

30

18

პირველი კურსი II სემესტრი

1

100062 ECO201 მიკროეკონომიკა

5

3

2

უცხო ენა II

5

3

3

400348 ECO002 პროფესიული ინგლისური II

5

3

4

100121 SSF003 სოციოლოგია

5

3

5

101112 ECO107 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის

5

3

6 არჩევითი სასწავლო კურსი 5 3
სულ

30

18

მეორე კურსი III სემესტრი

1

400317 ECO158 მაკროეკონომიკა

5

3

2

101110 ECO105 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის I

5

3

3 უცხო ენა III 5 3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი  IV სემესტრი

1

101111 ECO106 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის II

5

3

2

100087 ECO402 ეკონომიკური აზრის ისტორია

5

3

3 უცხო ენა IV 5 3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი სემესტრი

1

400319 ECO152  ეკონომეტრიკა

5

3

2

101114 ECO111 საერთაშორისო ეკონომიკა I

5

3

3

100090 IER405 მსოფლიო ეკონომიკის ისტორია

5

3

4

101116 ECO118 მონეტარული ეკონომიკა

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი VI სემესტრი

1

400321 ECO154 საერთაშორისო ეკონომიკა II

5

3

2

100071 ECO305 საქართველოს ეკონომიკა

5

3

3

100081 ECO316 ფისკალური ეკონომიკა

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ 30 18
მეოთხე კურსი VII სემესტრი

1

100095 ECO430 თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა

5

3

2

100081 ECO316 საჯარო სექტორის ეკონომიკა

5

3

3

100124 FSS005 კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VIII სემესტრი

1

100086 ECO401 ეკონომიკური ზრდა და განვითარება

5

3

2

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

3

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

4

თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

საბაკალავრო ნაშრომი/სასწავლო პრაქტიკა

10

სულ

30

12

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

კურსის კოდი

საგანი

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

400322 ECO155 საბანკო საქმის საფუძვლები

5

3

400298 ECO311 ფინანსების საფუძვლები 5 3
400031 ECO131 ბიზნესის საფუძვლები 5 3
400316 ECO139 მენეჯმენტის საფუძვლები

5

3

400150 ECO411 ევროინტეგრაციის ეკონომიკა 5 3
101113 ECO114 ბუღალტერიის საფუძვლები

5

3

100006 BUS201 მარკეტინგის საფუძვლები

5

3

400349 FIN308 ფული და საბანკო საქმე

5

3

400328 ECO161  საინფორმაციო სისტემები ბუღალტერიაში

5

3

400484 ECO169 ეკონომიკის სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის პოლიტიკა

5

3

100055 FIN408 საერთაშორისო ფინანსები

5

3

400496 ECO317 ტურიზმის ეკონომიკა

5

3

400374 PUB013 ფსიქოლოგია

5

3

300036 HUM126 მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია

5

3

 500269 HUM003 უცხო ენა – რუსული I

5

3

 500270 HUM004 უცხო ენა – ესპანური I

5

3

 500271 HUM005 უცხო ენა – თურქული I

5

3

 500327 HUM019 უცხო ენა – გერმანული ენა I

5

3

 500277 HUM007 უცხო ენა – რუსული  II

5

3

 500278 HUM008 უცხო ენა – ესპანური II

5

3

 500279 HUM009 უცხო ენა – თურქული II

5

3

 500328 HUM020 უცხო ენა –  გერმანული ენა II

5

3

 500288 HUM011 უცხო ენა – რუსული III

5

3

 500289 HUM012 უცხო ენა – ესპანური  III

5

3

 500290 HUM013 უცხო ენა – თურქული III

5

3

 500329 HUM021 უცხო ენა –  გერმანული ენა III

5

3

 500307 HUM015 უცხო ენა – რუსული IV

5

3

 500308 HUM016 უცხო ენა – ესპანური IV

5

3

 500306 HUM014 უცხო ენა – თურქული IV

5

3

 500330 HUM022 უცხო ენა –  გერმანული ენა IV

5

3

500331 HUM023 უცხო ენა –  ფრანგული ენა I

5

3

500332 HUM024 უცხო ენა –  ფრანგული ენა II 5 3
500333 HUM025 უცხო ენა –  ფრანგული ენა III 5 3
500334 HUM026 უცხო ენა –  ფრანგული ენა IV 5 3
101097 ACT405 ტაქსაცია

5

3

400584 ECO003 ინსტიტუციონალური ეკონომიკა 5 3

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

პირველი კურსი სემესტრი

კურსის კოდი

საგანი

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

  1

400232 FSS001 აკადემიური წერა

5

3

2

200006 CEN122 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

5

3

3

100005 ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები

5

3

4

400347 ECO001 პროფესიული ინგლისური I

5

3

5

უცხო ენა I

5

3

6

400033 ECO130 მათემატიკა

5

3

სულ

30

18

პირველი კურსი II სემესტრი

1

100062 ECO201 მიკროეკონომიკა

5

3

2

101112 ECO107 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის

5

3

3

500326 HUM018 უცხო ენა II

5

3

4

400348 ECO002 პროფესიული ინგლისური II

5

3

5

100121 SSF003 სოციოლოგია

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი III სემესტრი

1

400317 ECO158 მაკროეკონომიკა

5

3

2

101110 ECO105 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის I

5

3

3 უცხო ენა III 5 3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი  IV სემესტრი

1

101111 ECO106 სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის II

5

3

2

100087 ECO402 ეკონომიკური აზრის ისტორია

5

3

3

უცხო ენა IV

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი სემესტრი

1

400319 ECO152  ეკონომეტრიკა

5

3

2

101114 ECO111 საერთაშორისო ეკონომიკა I

5

3

3

100090 IER405 მსოფლიო ეკონომიკის ისტორია

5

3

4

101116 ECO118 მონეტარული ეკონომიკა

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი VI სემესტრი

1

400321 ECO154 საერთაშორისო ეკონომიკა II

5

3

2

100071 ECO305 საქართველოს ეკონომიკა

5

3

3

400166 ECO115  ფისკალური ეკონომიკა

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VII სემესტრი

1

101115 ECO116 თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა

5

3

2

100081 ECO316 საჯარო სექტორის ეკონომიკა

5

3

3

100124 FSS005 კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

5

3

4

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6

თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VIII სემესტრი

1

100086 ECO401 ეკონომიკური ზრდა და განვითარება

5

3

2

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

3

დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

4

თავისუფალი კრედიტი

5

3

5

საბაკალავრო ნაშრომი/სასწავლო პრაქტიკა

10

სულ

30

12

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

კურსის კოდი

საგანი

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

400322 ECO155 საბანკო საქმის საფუძვლები

5

3

400031 ECO131 ბიზნესის საფუძვლები 5 3
400298 ECO311 ფინანსების საფუძვლები 5 3
400316 ECO139 მენეჯმენტის საფუძვლები

5

3

101113 ECO114 ბუღალტერიის საფუძვლები

5

3

100006 BUS201 მარკეტინგის საფუძვლები

5

3

400349 FIN308 ფული და საბანკო საქმე

5

3

400150 ECO411 ევროინტეგრაციის ეკონომიკა 5 3
100027 BUS312 საკადრო რესურსების მართვა

5

3

100076 ECO310 შრომის ეკონომიკა

5

3

400328 ECO161  საინფორმაციო სისტემები ბუღალტერიაში

5

3

400483 ECO167 მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა

5

3

400484 ECO169 ეკონომიკის სექტორული ანალიზი და სტაბილიზაციის პოლიტიკა

5

3

100055 FIN408 საერთაშორისო ფინანსები

5

3

400503 ECO318 ბუნებრივი რესურსების, ენერგეტიკისა და გარემოსდაცვითი ეკონომიკა

5

3

400496 ECO317 ტურიზმის ეკონომიკა

5

3

400416 ECO208 გამოყენებითი ეკონომეტრიკა

5

3

100073 ECO207 აგრარული ეკონომიკა

5

3

400374 PUB013 ფსიქოლოგია

5

3

 500269 HUM003 უცხო ენა – რუსული I

5

3

 500270 HUM004 უცხო ენა – ესპანური I

5

3

 500271 HUM005 უცხო ენა – თურქული I

5

3

 500327 HUM019 უცხო ენა – გერმანული ენა I

5

3

 500277 HUM007 უცხო ენა – რუსული  II

5

3

 500278 HUM008 უცხო ენა – ესპანური II

5

3

 500279 HUM009 უცხო ენა – თურქული II

5

3

 500328 HUM020 უცხო ენა –  გერმანული ენა II

5

3

 500288 HUM011 უცხო ენა – რუსული III

5

3

 500289 HUM012 უცხო ენა – ესპანური  III

5

3

 500290 HUM013 უცხო ენა – თურქული III

5

3

 500329 HUM021 უცხო ენა –  გერმანული ენა III

5

3

 500307 HUM015 უცხო ენა – რუსული IV

5

3

 500308 HUM016 უცხო ენა – ესპანური IV

5

3

 500306 HUM014 უცხო ენა – თურქული IV

5

3

 500330 HUM022 უცხო ენა –  გერმანული ენა IV

5

3

500331 HUM023 უცხო ენა –  ფრანგული ენა I

5

3

500332 HUM024 უცხო ენა –  ფრანგული ენა II 5 3
500333 HUM025 უცხო ენა –  ფრანგული ენა III 5 3
500334 HUM026 უცხო ენა –  ფრანგული ენა IV 5 3
101097 ACT405 ტაქსაცია 5 3
400574 ECO122 შუალედური მაკროეკონომიკა 5 3