შუალედური გამოცდების ცხრილი
I კურსიII, III, IV კურსი
ეკონომიკაეკონომიკა
საერთაშორისო ურთიერთობებისაერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობასაჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
ჟურნალისტიკაჟურნალისტიკა
ენათა სკოლაენათა სკოლა
ფინალური გამოცდების ცხრილი
I კურსიII, III, IV კურსი
ეკონომიკაეკონომიკა
საერთაშორისო ურთიერთობებისაერთაშორისო ურთიერთობები
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობასაჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა
ჟურნალისტიკაჟურნალისტიკა
ენათა სკოლაენათა სკოლა
აღდგენითი შუალედური გამოცდები მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვისაღდგენითი ფინალური გამოცდების ცხრილი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის
აღდგენითი შუალედური გამოცდები პირველი კურსის სტუდენტებისთვისაღდგენითი ფინალური გამოცდების ცხრილი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის
დამატებითი გამოცდების ცხრილი მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის
დამატებითი გამოცდების ცხრილი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის