ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
ეკონომიკა 3540 ლ 3540ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ლ
ჟურნალისტიკა 3540 ლ