ქართ. სექტ.ინგლ. სექტ.
ეკონომიკა3540 ლ3540ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები4680 ლ5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა3540 ლ
ჟურნალისტიკა3540 ლ