2001 წლიდან ბატონი ილიასი მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 2014 წლიდან მას უკავია რექტორის თანამდებობა.

განათლება : ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის დოქტორი, 2009 წ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი, 2001 წ.

პუბლიკაციები :

  • ჩილოღლუ ი., საბაჟო კავშირების გავლენა თურქეთის ეკონომიკაზე, სოციალური ეკონომიკის ჟურნალი, 2005 წელი, ტომი 4.
  • პაპიაშვილი ტ., ჩილოღლუ ი., გურსოი ფ., მაკროეკონომიკური პოლიტიკა: სათავეებთან დაბრუნება,  საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტის ჟურნალი, 2006, ტომი 1., გამოცემა 1. ჩილოღლუ ი., საბაჟო კავშირები და თურქეთი: ისტორიული პერსპექტივა., სოციალური ეკონომიკის ჟურნალი,2006, ტომი 2.
  • კეინაკი ე., ჩილოღლუ ი., თურქული კომპანიების დამოკიდებულება საბაჟო კავშირების მიმართ – პრობლემები და პოლიტიკა., საერთაშორისო მარკეტინგისა და მარკეტინგული კვლევების ჟურნალი, 2010, ტომი 35, N2.
  • კეინაკი ე., ჩილოღლუ ი.,  განვითარებადი ქვეყნების კომპანიების დამოკიდებულა რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციისადმი: ექსპანსია თუ შევიწროება? ბიზნესკვლევების წლიური სახელმძღვანელო: მოგებისა და მდგრადობის ბალანსი: ბიზნესის მომავლის ჩამოყალიბება, ტომი XVIII, 2011, N2.
  • პაპიაშვილი ტ., ჩილოღლუ ი.,  მცირე და საშუალო ბიზნესსექტორის როლი ქართულ ეკონომიკაში,  ბიზნესის ჟურნალი, 2012, ტომი 1
  • ჩილოღლუ ი., ჯიქია ტ.,  სამთავრობო ინფრასტრუქტურის როლი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საქართველოში მოზიდვის პროცესში, სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი, 2013, ტომი 2.