# კურსის კოდი კურსის დასახელება ECTS
პირველი კურსი I სემესტრი
1 HUM603 უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა 10
2 INT111 კვლევის მეთოდოლოგია 10
3 INT006 საერთაშორისო ურთიერთობები: ტრადიციული თეორიები 10
პირველი კურსი II სემესტრი
1 INT007 საერთაშორისო ურთიერთობები: კრიტიკული თეორიები 10
2 INT005 სემინარი საერთაშორისო ურთიერთობებში 10
3 INT337 პროფესორის ასისტირება 10
მეორე და მესამე კურსი, სემესტრი III-VI
1 DIS700 დისერტაცია 120