#კურსის კოდიკურსის დასახელებაECTS
პირველი კურსი I სემესტრი
1HUM603უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა10
2INT111კვლევის მეთოდოლოგია10
3INT006საერთაშორისო ურთიერთობები: ტრადიციული თეორიები10
პირველი კურსი II სემესტრი
1INT007საერთაშორისო ურთიერთობები: კრიტიკული თეორიები10
2INT005სემინარი საერთაშორისო ურთიერთობებში10
3INT337პროფესორის ასისტირება10
მეორე და მესამე კურსი, სემესტრი III-VI
1DIS700დისერტაცია120