#კურსის კოდიკურსის სახელიECTS
პირველი კურსი I სემესტრი
1IRP507დიპლომატიის ისტორია8
2IRP517საერთაშორისო ურთიერთოების და პოლიტიკის თეორია8
3IRP003თვისებრივი კვლევის მეთოდები6
4N.A.არჩევითი კურსი 18
პირველი კურსი II სემესტრი
1IRP001სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფია8
2IRP197ომი და მშვიდობა საერთაშორისო ურთიერთობებში8
3IRP002რაოდენობრიცი კვლევის მეთოდები6
4N.A.არჩევითი კურსი 28
მეორე კურსი III სემესტრი
1INT106თანამედროვე საქართველოს საგარეო პოლიტიკა6
2N.A.არჩევითი კურსი 38
3N.A.არჩევითი კურსი 48
4N.A.არჩევითი კურსი 58
მეორე კურსი IV სემესტრი
1INT308MA Thesis
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები
1IRP501ევროკავშირი საერთაშორისო ურთიერთობებში8
2IRP510თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი8
3IRP511ტერორიზმის კვლევები8
4IRP512კავკასიის და შავი ზღვის რეგიონები და რეგიონული უსაფრთხოება8
5IRP513ენერგოპოლიტიკა კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში8
6IRP516უსაფრთხოების პრობლემები და რეგიონული კონფლიქტები8
7INT025საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში8
8IRP103საერთაშორისო უსაფრთხოება8
9IRP104აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 1900 წლიდან8
10IRP105პოსტ-კომუნისტური აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტრანსფორმაცია8
11IRP196საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკურ ეკონომიკა8
12IRP106ახალი უსაფრთხოების გამოწვევები8
13INT321მსოფლიო პოლიტიკა8
14IRP701პოლიტიკის თეორია8
15IRP101შედარებითი მმართველობა და პოლიტიკა8