# კურსის კოდი კურსის სახელი ECTS
პირველი კურსი I სემესტრი
1 IRP507 დიპლომატიის ისტორია 8
2 IRP517 საერთაშორისო ურთიერთოების და პოლიტიკის თეორია 8
3 IRP003 თვისებრივი კვლევის მეთოდები 6
4 N.A. არჩევითი კურსი 1 8
პირველი კურსი II სემესტრი
1 IRP001 სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფია 8
2 IRP197 ომი და მშვიდობა საერთაშორისო ურთიერთობებში 8
3 IRP002 რაოდენობრიცი კვლევის მეთოდები 6
4 N.A. არჩევითი კურსი 2 8
მეორე კურსი III სემესტრი
1 INT106 თანამედროვე საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 6
2 N.A. არჩევითი კურსი 3 8
3 N.A. არჩევითი კურსი 4 8
4 N.A. არჩევითი კურსი 5 8
მეორე კურსი IV სემესტრი
1 INT308 MA Thesis
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები
1 IRP501 ევროკავშირი საერთაშორისო ურთიერთობებში 8
2 IRP510 თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი 8
3 IRP511 ტერორიზმის კვლევები 8
4 IRP512 კავკასიის და შავი ზღვის რეგიონები და რეგიონული უსაფრთხოება 8
5 IRP513 ენერგოპოლიტიკა კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში 8
6 IRP516 უსაფრთხოების პრობლემები და რეგიონული კონფლიქტები 8
7 INT025 საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში 8
8 IRP103 საერთაშორისო უსაფრთხოება 8
9 IRP104 აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა 1900 წლიდან 8
10 IRP105 პოსტ-კომუნისტური აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტრანსფორმაცია 8
11 IRP196 საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკურ ეკონომიკა 8
12 IRP106 ახალი უსაფრთხოების გამოწვევები 8
13 INT321 მსოფლიო პოლიტიკა 8
14 IRP701 პოლიტიკის თეორია 8
15 IRP101 შედარებითი მმართველობა და პოლიტიკა 8