დამატებითი პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობებში

(ქართული სექტორი, ბაკალავრიატი)

 

მეორე კურსი I სემესტრი
 კოდისასწავლო კურსის დასახელებაECTSსაათობრივი დატვირთვა
1100100IRP416 მოლაპარაკებები და კონფლიქტების გადაწყვეტა53
2100108INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია53
სულ106
მეორე კურსი II სემესტრი
1101119IRP100 საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
მესამე კურსი I სემესტრი
1100107IRP426 საერთაშორისო ორგანიზაციები53
2100194INT321 უსაფრთხოების საკითხები53
სულ106
მესამე კურსი II სემესტრი
1 400417INT200 საერთაშორისო ურთიერთობები53
2 400318INT151 შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში53
სულ106
მეოთხე კურსი I სემესტრი
1400045INT106 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
მეოთხე კურსი II სემესტრი
1არჩევითი სასწავლო კურსი53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
ჯამი:6036

 

 

არჩევითი სასწავლო კურსები

#კოდისასწავლო კურსის დასახელებაECTSსაათობრივი დატვირთვა
100079INT313 დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი53
400179INT318 აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა53
400236IRP102 გეოპოლიტიკა53
100088INT403 შედარებითი პოლიტიკა53
400508INT303 ადამიანთა უფლებების თეორია და პრაქტიკა53
400174INT313 ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკა53
400223INT223 კულტურათაშორისი კომუნიკაციები53
400178INT317 შესავალი პოლიტიკურ იდეოლოგიები53

 

 

დამატებითი პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობებში

(ინგლისური სექტორი, ბაკალავრიატი)

 

მეორე კურსი I სემესტრი
 კოდისასწავლო კურსის დასახელებაECTSსაათობრივი დატვირთვა
1100100IRP416 მოლაპარაკებები და კონფლიქტების გადაწყვეტა53
2100108INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია53
სულ106
მეორე კურსი II სემესტრი
1101119IRP100 საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
მესამე კურსი I სემესტრი
1100107IRP426 საერთაშორისო ორგანიზაციები53
2 400318INT151 შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში53
სულ106
მესამე კურსი II სემესტრი
1 400417INT200 საერთაშორისო ურთიერთობები53
2100194INT321 უსაფრთხოების საკითხები53
სულ106
მეოთხე კურსი I სემესტრი
1400045INT106 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
მეოთხე კურსი II სემესტრი
1არჩევითი სასწავლო კურსი53
2არჩევითი სასწავლო კურსი53
სულ106
ჯამი:6036

 

არჩევითი სასწავლო კურსები

 

#კოდისასწავლო კურსის დასახელებაECTSსაათობრივი დატვირთვა
400590INT205 მსოფლიო დიპლომატია: თეორია და პრაქტიკა53
400179INT318 აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა53
400236IRP102 გეოპოლიტიკა53
100088INT403 შედარებითი პოლიტიკა53
400508INT303 ადამიანთა უფლებების თეორია და პრაქტიკა53
400174INT313 ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკა53
400223INT223 კულტურათაშორისი კომუნიკაციები53
400178INT317 შესავალი პოლიტიკურ იდეოლოგიებში53