სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი (JSS; ISSN:2233-3878; e-ISSN:2346-8262) ოფიციალური მრავალდისციპლინური მეცნიერული ჟურნალია, რომელსაც სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი წელიწადში ორჯერ უშვებს. ჟურნალი 2012 წლიდან ქვეყნდება.

სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი აქვეყნებს აკადემიურ სტატიებს სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში დარგის პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით. ჟურნალი მიზნად ისახავს მიმდინარე აქტუალური საკითხების სიღრმისეულ ანალიზს და მკითხველისთვის ახალი პერსპექტივის წარმოჩენას, რაც მიიღწევა ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით. ჩვენ მივესალმებით პროფესორების, მკვლევრების, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტების ნაშრომებს, რომლებიც მათ კვლევით ინტერესებს ეხება.

 

 

 

2015 წლიდან ჟურნალი გაწევრიანებულია შემდეგ ინდექსებში:

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ჟურნალის ვებ-გვერდი ან დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტის საშუალებით: jss@ibsu.edu.ge