საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა
პროგრამის ხელმძღვანელიმაგდა მემანიშვილი, ჟურნალისტიკის დოქტორი

ტელ.: 597 300 876, ელ. ფოსტა: magdamem@yahoo.com

სწავლების საფეხურიბაკალავრიატი  (უმაღლესი განათლების I საფეხური)
სწავლების ენაქართული
საგანმანათლებლო

პროგრამის ტიპი

აკადემიური, ძირითადი (Major)
კრედიტების რაოდენობა240 ECTS კრედიტი, მათ შორის,

· 80 კრედიტი – სავალდებულო კომპონენტი, რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად:

 • 70 კრედიტი – სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები;
 • 10 კრედიტი – პროფესიული პრაქტიკა;

· 60 კრედიტი – არჩევითი კომპონენტი, რომელიც მოიცავს სპეციალობის არჩევით სასწავლო კურსებს..

პროგრამის დარჩენილი 100 კრედიტი მოიცავს:

 • 10 კრედიტი – ინგლისური ენა;
 • 10 კრედიტი – ინგლისური ენის გაძლიერება ან მეორე უცხო ენა;
 • 5 კრედიტი – ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 • 5 კრედიტი – აკადემიური წერა;
 • 10 კრედიტი – თავისუფალი კრედიტები;
 •  60 კრედიტი – დამატებითი (Minor) საგანმანათლებლო პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები.
მისანიჭებელი კვალიფიკაციაჟურნალისტიკის ბაკალავრი (Bachelor of Journalism)
დაშვების წინაპირობებიპროგრამაზე სტუდენტი დაიშვება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. უცხო ქვეყვნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
 • თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს მასობრივი კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის სპეციალისტი, რომელსაც ექნება პროფესიული სფეროს ძირითადი საკითხების კომპლექსური ცოდნა, შეეძლება თეორიული საკითხებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრება და კონკურენტულ გარემოში საკუთარი ინტელექტუალური რესურსების რეალიზება და განვითარება;
 • უზრუნველყოს სტუდენტების მიერ პროფესიული თეორიული საბაზისო ცოდნისადა პროფესიული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლება, რომელიც საფუძველია პროფესიული განვითარებისათვის, დამატებითი დარგობრივი და მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და გაღრმავებისთვის;
 • სტუდენტს ჩამოუყალიბოს აკადემიური პატიოსნება, სამოქალაქოპოზიცია,პროფესიულიდაპიროვნულიპასუხისმგებლობა;
 • სტუდენტს გამოუმუშავოს ისეთი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები, რომლებიც მას წარმატებით დასაქმებისა და სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საშუალებას მისცემს.
სწავლის შედეგებისასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ექნება შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

 • ექნება ზოგადი პროფესიული ჟურნალისტური მეთოდებისა და შემოქმედებითი ხერხების საბაზისო ცოდნა, მასობრივი კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის ძირითადი მიმართულებების საფუძვლების ცოდნა;
 • გაცნობიერებული ექნება სოციალური, პოლიტიკური, ფსიქოლოგიური სფეროს ძირითადი პარადიგმები; ასევე, ჟურნალისტიკის, როგორც „მეოთხე ხელისუფლების“ სოციალური ინსტიტუტის არსი;
 • გაერკვევა მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების შესაძლებლობებში და სარეკლამო სტრატეგიის გამომუშავების მეთოდებში;
 • გაცნობიერებული ექნება ჟურნალისტური საქმიანობის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტიკის ფუნქციები, მთავარი პრინციპები, თეორიები და კონცეფციები;
 • გაეცნობა როგორც საქართველოს, ასევე, სხვა ქვეყნების პროფესიული ქარტიების ძირითად პრინციპებს;
 • ეცოდინება ბეჭდური მედიის სპეციფიკა, მისი ჟანრები, გაზეთისა და ჟურნალის სტილი და ენა;
 • გაცნობილი იქნება მედიის სამართლებრივ კონტექსტს, მისი რეგულირების სტანდარტებს, სიტყვის თავისუფლების დაცვის მექანიზმებს, პროფესიული ეთიკის ძირითადი პრინციპებს, როგორც ჟურნალისტისა და საზოგადოების ეფექტიანი ურთიერთობის გარანტს;
 • გაცნობიერებული ექნება ფაქტისა და კომენტარის გამიჯვნის მნიშვნელობა და აუცილებლობა, ინფორმაციის წყაროების სანდოობის განსაზღვრა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად

შეძლებს:

 • კონკურენტულ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და განვითარებას, მიღებული საბაზისო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენებას;
 • მედიასივრცეში ორიენტირებას, ადაპტაციას, მასალის მოპოვებას, დამუშავებას და მედიაპროდუქტად ქცევას;
 • ინტერვიუს მომზადებას, საეთერო ტექსტის სპონტანურ, კრიზისულ ვითარებაში ფორმირებას, რეპორტაჟის მომზადებას და წაყვანას;
 • გაზეთებისა და ჟურნალებისთვის სტატიების მომზადებას;
 • ჟურნალისტური ტექსტის გასაგები, გრამატიკულად და სტილისტურად გამართული ენით წერას და ზეპირი ფორმით გადმოცემას.

გამომუშავებული ექნება:

 • ექსტრემალურ ვითარებაში მუშაობისათვის აუცილებელი თვისებები, მოვლენების ადგილზე არსებული ფაქტორების შეფასების უნარი;
 • საკუთარი სამუშაოს ორგანიზებისა და დაგეგმვის, ასევე, პრაქტიკული ხასიათის პროექტების განხორციელების უნარი.

დასკვნის უნარი:

სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

 

ექნება:

 • კრიტიკული ანალიზის,  სინთეზის, არგუმენტირებული მსჯელობისა და საკუთარითვალსაზრისის დამაჯერებლადჩამოყალიბებისუნარი;
 • მედიაპროდუქტის მომზადებისთვის ამოცანების, პრიორიტეტების, პრობლემის  იდენტიფიკაციის, გააზრების, ადეკვატურად აღქმისა და რეაგირების უნარი;
 • თემის აქტუალობის განსაზღვრის, ინფორმაციის მოპოვების, გადამოწმების, დამუშვების, სხვადასხვა სახის მედიატექსტის შექმნის, წყაროებთან მუშაობის, ინფორმაციის დაბალანსებისა და მრავალფეროვნების წარმოჩენის უნარი.

შეძლებს:

 • ძირითადი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური თუ კულტურული ტენდენციების შესაბამისად საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას და დაცვას;
 • ინფორმაციის დიდი ნაკადიდან აქტუალური და საჭირო ინფორმაციის გამორჩევას, სისტემაში მოყვანას, გაანალიზებასდა შესაბამისი დასკვნის გამოტანას.

კომუნიკაციის უნარი:

იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

შეძლებს:

 • კოლეგებთან, ფართო საზოგადოებასა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან პროფესიონალურ დონეზე კომუნიკაციის დამყარებას;
 • პროფესიული საქმიანობისა და ურთიერთობის უცხო ენაზე წარმართვას;
 • რესპონდენტთან და ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებთან პროფესიულ დონეზე ურთიერთობას, პრესრელიზების მომზადებას და  საზოგადოებისთვის  წარდგენას ქართულ და უცხო ენებზე;
 • დებატებში მონაწილეობას, არგუმენტებითა და კონტრარგუმენტებით ოპერირებას;
 • პროფესიულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიზნობრივად გამოყენებას.

ექნება:

 • ინფორმაციის გადმოცემის/პრეზენტაციისა დათვითპრეზენტაციისუნარი;
 • ეფექტური ზეპირი კომუნიკაციისა და გამართულად მეტყველების უნარი;
 • კითხვის სწორად დასმისა და მოსმენის კულტურა;
 • კრიზისული და ექსტრემალური სიტუაციების პირობებში გუნდში კვალიფიციური მუშაობის, ზოგადად გუნდური მუშაობის და ზოგადად პროფესიულ კოლექტივში მუშაობის უნარი.

სწავლის უნარი:

საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.

ექნება:

 • მიღებულიცოდნისცხოვრებასა და პრაქიკულ მოღვაწეობაში გამოყენებისა და შემდგომი გაღრმავების უნარი;
 • პროფესიულ სივრცეში არსებული გამოცდილების ათვისებისა და ცოდნის მუდვიდან განახლების უნარი;
 • ჟურნალისტური ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრის, სწორად დაგეგმვისა და რეალიზაციის უნარი.

ღირებულებები:

ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

 

მოწოდებული იქნება:

 • პროფესიული საქმიანობის წარმართვისას მიუკერძოებლად წარმოაჩინოს და ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ღირებული ინფორმაცია;
 • პროფესიული საქმიანობისას იხელმძღვანელოს სიტყვისა და პრესის თავისუფლების პრინციპებით, ობიექტურობით, კონფიდენციალურობის დაცვით, მიუკერძოებულობით, ადამიანის უფლებების პატივისცემით და დაცვით, სამართლებრივი და ეთიკური ნორმებით;
 • კონკურენტულ გარემოში თვითრეალიზებისთვის გაიზიაროს დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პროფესიული ვალდებულებები;
 • დაიცვას აკადემიური და პროფესიული პატიოსნების პრინციპები და აიღოს პროფესიული და სოციალური პასუხისმგებლობა.
 • გააზრებული ექნება მედიის სოციალური პასუხისმგებლობა, ჟურნალისტის როლი და მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარების პროცესში.
სტუდენტის ცოდნის პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები და პრაქტიკული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. შეფასების  სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

1)   (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

2)   (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

3)   (C)  კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

5)   (E)  საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას:

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებებით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები (ჯამში მაქსიმუმ 100 ქულა) და დასკვნითი გამოცდა (მაქსიმუმ 100 ქულა). ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 %-ს, მათ შორის:

 • შუალედური შეფასებები– მაქსიმუმ 60%;
 • დასკვნითი გამოცდა– მაქსიმუმ 40%.

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია:

 • საბოლოო მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში;
 • დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 40 ქულის მიღების შემთხვევაში.

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 19 ქულის მიღების შემთხვევაში.

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი  და კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის/კვლევითი კომპონენტის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით.

დასაქმების სფეროკურსდამთავრებულის პროფესიული საქმიანობის სფეროა:

 • სამაუწყებლო (რადიო და ტელევიზია) კომპანიები;
 • ბეჭდურიდა ახალი მედია კომპანიები;
 • მედიაჰოლდინგები;
 • საინფორმაციო სააგენტოები;
 • სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესკომპანიების პრესსამსახურები;
 • საჯარო სამსახურის სტრუქტურები;
 • კონსალტინგური და სარეკლამო კომპანიები;
 • სხვა ორგანიზაციები, სადაც საჭიროა ჟურნალისტის კვალიფიკაციის მქონე კადრი.

კურსდამთავრებულს ასევე შეუძლია გააგრძელოს სწავლა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.