პირველი კურსი, I სემესტრი
  საგნის კოდი საგანი ECTS საათი
  1   500325 HUM017 ინგლისური ენა I/სხვა უცხო ენა 5 3
2 400395 JUR141  მედია წიგნიერება 5 3
3 400264 JUR118        XIX საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 5 3
4 400246 JUR100   ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების შესავალი 5 3
5 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი 5 3
6 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი 5 3
სულ 30 18

 

პირველი კურსი, II სემესტრი
1 500326 HUM018 ინგლისური ენა II/სხვა უცხო ენა 5 3
2 200006 CEN122 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 5 3
3 300616 HUM032 ქართული ენა 5 3
4 400248 JUR102 ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 5 3
5 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
6 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი 5 3
სულ 30 18

 

მეორე კურსი, III სემესტრი
1 ინგლისური ენა 3/სხვა უცხო ენა 5 3
2 300659 HUM035 ქართული მეტყველების კულტურა 5 3
3 400249 JUR103 ანალიტიკური  ჟურნალისტიკა 5 3
4 400250 JUR 104  გაზეთის წარმოება 5 3
5 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
6 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
სულ 30 18

 

მეორე კურსი, IV სემესტრი
1 ინგლისური ენა 4/ სხვა უცხო ენა 5 3
2 400232 FSS001 აკადემიური წერა 5 3
3 400247 JUR 101 ჟურნალისტური ეთიკა
4 400588 JUR142  ჟურნალის წარმოება 5 3
5 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
6 დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
სულ 30 18

 

მესამე კურსი, V სემესტრი
1 400282 JUR136 პროფესიული ინგლისური ჟურნალისტებისთვის I 5 3
2 400251 JUR105  ახალი ამბები რადიოში 5 3
3 400528 JUR140 მედიის კვლევის მეთოდები 5 3
4 დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
5 დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
6 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
სულ 30 18
მესამე კურსი, VI სემესტრი
1 400283 JUR137 პროფესიულi ინგლისური ჟურნალისტებისთვის II 5 3
2 400252 სატელევიზიო ახალი ამბები 5 3
3 დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
4 დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
5 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
6 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
სულ

 

 

 

 

30 18
მეოთხე კურსი VII სემესტრი
1 400253 JUR107 ახალი მედია 5 3
2 400254 JUR108 საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 5 3
3 400255 JUR109 მედია სამართალი 5 3
4 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
5 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
5 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
სულ 30 18
მეოთხე კურსი, VIII სემესტრი
1 400256 JUR110 მედია მენეჯმენტი 5 3
2 400257 JUR111 პროფესიული პრაქტიკა 10 3
3 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
4 დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი 5 3
6 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი 5 3
სულ 30 15
კურსის კოდი საგანი ECTS საათი
  100005 ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები 5 3
100121 FSS003 სოციოლოგია 5 3
100108 INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია 5 3
400219 INT219 ფსიქოლოგიის საფუძვლები 5 3
400034 LAW208 სამართლის საფუძვლები 5 3
400589 JUR143 მე-20 საუკუნის დიადი წიგნები 5 3
400279 JUR133 პოლიტიკის საკითხების გაშუქება 5 3
400266 JUR120 ქართული დიასპორული ჟურნალისტიკა 5 3
 400284 JUR138 ქართული ლიტერატურის ისტორია 5 3
400261 JUR115 მედია ტექნოლოგიები 5 3
400263 JUR117 სამოქალაქო საზოგადოება და მედია 5 3
 400272 JUR126 სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა 5 3
400281 JUR135 კონფლიქტების გაშუქება 5 3
400278 JUR132 ბავშვთა საკითხების გაშუქება 5 3
400262 JUR116 თანამედროვე ბეჭდური პრესის თარგმანი 5 3
400275 JUR129 სპორტული ჟურნალისტიკა 5 3
400285 JUR139 მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია 5 3
    400265 JUR119 საერთაშორისო ჟურნალისტიკის ისტორია 5 3
 400522 JUR222 ადამიანის უფლებები და მედია 5 3
 400276 JUR130 კულტურისა და ხელოვნების  საკითხების გაშუქება 5 3
400271 JUR125 ფოტოჟურნალისტიკა 5 3
400273 JUR127 საგამოძიებო ჟურნალისტიკა
 400280 JUR134 არჩევნების საკითხების გაშუქება 5 3
 400277 JUR131 სოციალური საკითხების გაშუქება 5 3
300035 HUM125 საქართველოს ისტორია 5 3
400043 INT104 საერთაშორისო პოლიტიკა 5 3
400178 INT317 პოლიტიკური იდეოლოგიების შესავალი 5 3
400320 INT153   საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა 5 3
101119 IRP100 საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია 5 3
100108 INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია 5 3
400062 LAW062 ადმინისტრაციული სამართალი 5 3
400633 JUR147 საავტორო დოკუმენტური კინო 5 3
400631 JUR145 საორატორო ხელოვნება 5 3
400655 JUR149 ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხების გაშუქება 5 3