პირველი კურსი, I სემესტრი
 საგნის კოდი საგანიECTSსაათი
  1  500325HUM017 ინგლისური ენა I/სხვა უცხო ენა53
2400395JUR141  მედია წიგნიერება53
3400264JUR118        XIX საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია53
4400246JUR100   ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების შესავალი53
5ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი53
6ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი53
სულ3018

 

პირველი კურსი, II სემესტრი
1500326HUM018 ინგლისური ენა II/სხვა უცხო ენა53
2200006CEN122 ინფორმაციული ტექნოლოგიები53
3300616HUM032 ქართული ენა53
4400248JUR102 ახალი ამბების ჟურნალისტიკა53
5ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
6ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი53
სულ3018

 

მეორე კურსი, III სემესტრი
1ინგლისური ენა 3/სხვა უცხო ენა53
2300659HUM035 ქართული მეტყველების კულტურა53
3400249JUR103 ანალიტიკური  ჟურნალისტიკა53
4400250JUR 104  გაზეთის წარმოება53
5დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
6დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
სულ3018

 

მეორე კურსი, IV სემესტრი
1ინგლისური ენა 4/ სხვა უცხო ენა53
2400232FSS001 აკადემიური წერა53
3400247JUR 101 ჟურნალისტური ეთიკა
4400588JUR142  ჟურნალის წარმოება53
5დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
6დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
სულ3018

 

მესამე კურსი, V სემესტრი
1400282JUR136 პროფესიული ინგლისური ჟურნალისტებისთვის I53
2400251JUR105  ახალი ამბები რადიოში53
3400528JUR140 მედიის კვლევის მეთოდები53
4დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
5დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
6ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
სულ3018
მესამე კურსი, VI სემესტრი
1400283JUR137 პროფესიულi ინგლისური ჟურნალისტებისთვის II53
2400252სატელევიზიო ახალი ამბები53
3დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
4დამატებითი სპეციალობის/ ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
5ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
6ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
სულ

 

 

 

 

3018
მეოთხე კურსი VII სემესტრი
1400253JUR107 ახალი მედია53
2400254JUR108 საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)53
3400255JUR109 მედია სამართალი53
4დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
5დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
5ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
სულ3018
მეოთხე კურსი, VIII სემესტრი
1400256JUR110 მედია მენეჯმენტი53
2400257JUR111 პროფესიული პრაქტიკა103
3დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
4დამატებითი სპეციალობის/ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსი/თავისუფალი კრედიტი53
6ძირითადი სპეციალობის არჩევითი  კურსი53
სულ3015
კურსის კოდისაგანი ECTSსაათი
  100005ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები53
100121FSS003 სოციოლოგია53
100108INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია53
400219INT219 ფსიქოლოგიის საფუძვლები53
400034LAW208 სამართლის საფუძვლები53
400589JUR143 მე-20 საუკუნის დიადი წიგნები53
400279JUR133 პოლიტიკის საკითხების გაშუქება53
400266JUR120 ქართული დიასპორული ჟურნალისტიკა53
 400284JUR138 ქართული ლიტერატურის ისტორია53
400261JUR115 მედია ტექნოლოგიები53
400263JUR117 სამოქალაქო საზოგადოება და მედია53
 400272JUR126 სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა53
400281JUR135 კონფლიქტების გაშუქება53
400278JUR132 ბავშვთა საკითხების გაშუქება53
400262JUR116 თანამედროვე ბეჭდური პრესის თარგმანი53
400275JUR129 სპორტული ჟურნალისტიკა53
400285JUR139 მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია53
    400265JUR119 საერთაშორისო ჟურნალისტიკის ისტორია53
 400522JUR222 ადამიანის უფლებები და მედია53
 400276JUR130 კულტურისა და ხელოვნების  საკითხების გაშუქება53
400271JUR125 ფოტოჟურნალისტიკა53
400273JUR127 საგამოძიებო ჟურნალისტიკა
 400280JUR134 არჩევნების საკითხების გაშუქება53
 400277JUR131 სოციალური საკითხების გაშუქება53
300035HUM125 საქართველოს ისტორია53
400043INT104 საერთაშორისო პოლიტიკა53
400178INT317 პოლიტიკური იდეოლოგიების შესავალი53
400320INT153   საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა53
101119IRP100 საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია53
100108INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია53
400062LAW062 ადმინისტრაციული სამართალი53
400633JUR147 საავტორო დოკუმენტური კინო53
400631JUR145 საორატორო ხელოვნება53
400655JUR149 ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხების გაშუქება53