საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორი

ქეთევან ჩახავა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტია; მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა საერთაშორისო ურთიერთობებსა და პოლიტიკაში. წარჩინებით დაასრულა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

კითხულობს სალექციო კურსებს: ნატოს როლი საერთაშორისო პოლიტიკაში და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია

ოფისი: A512
შიდა: 121
ელ-ფოსტა: kchakhava@ibsu.edu.ge