ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

პირველი კურსი სემესტრი

კურსის კოდი

სასწავლო კურსის დასახელება

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

1

 400234

აკადემიური წერა

5

3

2 უცხო ენა

5

3

3

100108

INT201 პოლიტიკური აზრის ისტორია

5

3

4

100005

ECO101 ეკონომიკის საფუძვლები

5

3

5

300036

HUM126 მსოფლიო ისტორია

4

3

6 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

29

18

პირველი კურსი II სემესტრი

1

200006

CEN122 საინფორმაციო ტექნოლოგიები

5

3

2 უცხო ენა

5

3

3

400318

INT151 შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

5

3

4

400218

INT218 ფილოსოფიის საფუძვლები

3

2

5

400178

INT217 სოციოლოგიის საფუძვლები

3

2

6  101119 IRP100 საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია  5 3
7  400178 INT317 შესავალი პოლიტიკურ იდეოლოგიებში 5 3
სულ

31

19

მეორე კურსი III სემესტრი

1

400233

INT233 პროფესიული ინგლისური I

5

3

2

100107

IRP426 საერთაშორისო ორგანიზაციები

5

3

3 უცხო ენა

5

3

4 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6 თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მეორე კურსი  IV სემესტრი

1

400306

INT136 პროფესიული ინგლისური II

5

3

2

400168

INT308 საერთშორისო ურთიერთობების თეორია

5

3

3

400171

LAW204  საერთაშორისო საჯარო სამართალი

5

3

4 უცხო ენა

5

3

5 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

6 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი V სემესტრი

1

100124

SSF301 კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

5

3

2

100100

IRP416 მოლაპარაკებები და კონფლიქტების გადაწყვეტა

5

3

3 უცხო ენა

5

3

4 თავისუფალი კრედიტი 5 3
5 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მესამე კურსი VI სემესტრი

1

400332

ECO165 საერთაშორისო ეკონომიკა

5

3

2

400043

INT104 საერთაშორისო პოლიტიკა

5

3

3 უცხო ენა 5 3
4 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

5 თავისუფალი კრედიტი

5

3

6 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VII სემესტრი

1

100088

INT403 შედარებითი პოლიტიკა

5

3

2

400174

INT313 ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკა

5

3

3

400045

INT106 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა

5

3

4 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

6 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი

5

3

სულ

30

18

მეოთხე კურსი VIII სემესტრი

1

400236

IRP102 გეოპოლიტიკა

5

3

2

400302/400352

INT300 საბაკალავრო ნაშრომი/ INT204 სტაჟირება

10

6

3 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

4 დამატებითი სპეციალობა/თავისუფალი კრედიტი

5

3

5 თავისუფალი კრედიტი

5

3

სულ

30

18

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

კოდი

სასწავლო კურსის დასახელება

კრედიტების რაოდენობა

საათების რაოდენობა

100079

INT313 დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი

5

3

  400177

INT316 პოსტსაბჭოთა სივრცის პოლიტიკა

5

3

400179

INT318 აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა

5

3

400180

INT319 ტერორიზმი და კონტრ-ტერორიზმი

5

3

400181

INT 320 ნატოს როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

5

3

400209

IRP519 შესავალი კონფლიქტების  კვლევებში

5

3

400221

INT221 საგარეო პოლიტიკის ანალიზი

5

3

400222

INT222 სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები

5

3

400375 INT108 საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემები 5 3

400223

INT223 კულტურათაშორისი კომუნიკაციები

5

3

400453

INT354 დაზვერვა და ეროვნული უსაფრთხოება

5

3

100288

MGT414 კარიერული განვითარება

5

3

400372

INT225 წყნარი ოკეანის რეგიონის როლი მსოფლიო პოლიტიკაში

5

3

400449

INT350 რუსეთის საგარეო პოლიტიკა

5

3

400507

INT306 ლათინური ამერიკა მსოფლიო პოლიტიკაში

5

3

400451

INT352 ძველი და თანამედროვე იმპერიალიზმი

5

3

400224

INT224 თურქეთის საგარეო პოლიტიკა

5

3

400508

INT303 ადამიანთა უფლებების თეორია და პრაქტიკა

5

3

400509

INT100 ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკა

5

3

400170

INT310 მსოფლიოს პოლიტიკური და სოციალური გეოგრაფია

5

3

300035

HUM125 ქართული ცივილიზაციის ისტორია

5

3

100010

ECO205 სტატისტიკის საფუძვლები

5

3

100090

ECO405 მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება

5

3

100087

ECO402 ეკონომიკური აზრის ისტორია

5

3

400150

ECO411 ევროპული ინტეგრაციის ეკონომიკა

5

3

100077

ECO311 მონეტარული ეკონომიკა

5

3

101115

ECO116 თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა

5

3

100071

ECO305 საქართველოს ეკონომიკა

5

3

400173

INT312 ენერგეტიკის საერთაშორისო პოლიტიკა

5

3

400176

INT315 კავკასიის და შავი ზღვის რეგიონების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში

5

3

400034

LAW208 სამართლის საფუძვლები

5

3

400317

ECO158 მაკროეკონომიკა

5

3

400219

INT219 ფსიქოლოგია

5

3

400511 INT099 ნორდიული ქვეყნების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა

5

3

100089

INT428 კავკასიური სწავლებანი

5

3

400461

INT361 საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა

5

3

400387

PUB014 საჯარო პოლიტიკა

5

3

400209 IRP518 მიმდინარე კონფლიქტების ანალიზი 5 3
400041 INT102 პოლიტიკური ფსიქოლოგია 5 3