განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები გაზაფხულის სემესტრისათვის:

2018 წლის 8 იანვარი – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიერ აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

2018 წლის 9 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით – შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია;

2018 წლის 15 იანვრიდან 26 იანვრის ჩათვლით კრედიტების აღიარება ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება;

2018 წლის 29 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაშ მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება;

2018 წლის 5 თებერვალი – შიდა მობილობის წესით სტუდენტის ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის შესახებ რეტორის ბრძანების მომზადება.