გთხოვთ, დასკვნითი გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში დაიცვათ აღდგენით გამოცდაზე დაშვებისთვის განცხადების დაწერის ვადები. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს გაცდენის საპატიო მიზეზის დამადასტურებელი ცნობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში განცხადება არ დაკმაყოფილდება.
გისურვებთ გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას!